Klachten - RBMT

Klachtenprocedure RBMT

RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs B.V. (RBMT) hecht grote waarde aan uitstekende kwaliteit van haar dienstverlening en tevreden klanten. In het kader van onze kwaliteitsborging vragen wij u ingeval u ontevreden bent over onze diensten hierover een klacht in te dienen.
Voor het indienen van klachten hanteren wij de hieronder opgenomen klachtenprocedure.
Doelstelling is het verkrijgen van inzicht in de aard, omvang en afwikkeling van klachten over RBMT, zodat zo nodig adequate maatregelen kunnen worden getroffen om de klacht op te heffen en in de toekomst te voorkomen.

Wij zullen er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid te behandelen. Alle klachten worden op dezelfde manier behandeld.

Uitgangspunt is dat klachten vertrouwelijk worden afgehandeld en dat alleen die personen op de hoogte worden gebracht van (het bestaan van) de klacht voor zover dit uit hoofde van hun functie wenselijk of noodzakelijk is.

 

 1. Mondeling kenbaar maken van uw klacht
  Maak altijd eerst mondeling uw ongenoegen kenbaar bij de persoon die u de dienst heeft geleverd. Wij streven ernaar op deze wijze te komen tot een passende oplossing van uw klacht.

 

 1. Schriftelijk kenbaar maken van uw klacht
  Indien op de hiervoor beschreven wijze geen passende oplossing wordt gevonden voor uw ongenoegen, adviseren we u de klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen t.a.v. mr. A.M. Schurman, postbus 121, 8440 AC Heerenveen of e-mail sschurman@roterogroep.nl. Tel.: +31 513 644446. Indien u vragen heeft of wanneer u uw ongenoegen kenbaar wilt maken: aarzel niet om contact met ons op te nemen.
  Indien u in eerste instantie uw klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt, raden we u aan om uw klacht tevens schriftelijk in te dienen, geadresseerd aan de hiervoor vermelde persoon en onder opgave van de aan de klacht ten grondslag liggende redenen (motivatie). Op deze wijze verzekeren wij u op de juiste wijze bekend te zijn met de inhoud van uw ongenoegen en hebben we tevens een schriftelijk exemplaar in ons bezit ter dossiervorming.

 

 1. Procedure klachtafhandeling
  Na schriftelijk ontvangst van uw klacht zullen wij deze volledig bestuderen en trachten uw ongenoegen naar tevredenheid op te lossen. We nemen uw klacht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in behandeling en voorzien u binnen vijf werkdagen van een antwoord. Indien het niet mogelijk is om uw klacht binnen vijf werkdagen naar tevredenheid op te lossen – bijvoorbeeld in verband met de complexiteit van het dossier – geven wij u in ieder geval binnen vijf werkdagen een weergave van de actuele stand van zaken en een inschatting van de termijn waarbinnen u een inhoudelijke reactie op uw ongenoegen kunt verwachten.

 

 1. Nadat uw klacht is behandeld
  Indien u tevreden bent met de oplossing die u op basis van uw schriftelijke indiening van het ongenoegen is aangedragen, beschouwen wij daarmee de klacht als afgehandeld.
  Echter, indien geen overeenstemming wordt bereikt over de wijze waarop uw klacht dient te worden opgelost, dan is de klachtenprocedure van RBMT uitgeput. In dit geval zal RBMT de klager hiervan op de hoogte stellen en biedt RBMT de mogelijkheid om in geval van een geschil over de inhoud van een taxatie, met uitsluiting van de burgerlijk rechter, het gerezen geschil te laten beslechten door middel van bindend advies. Daarvoor zal een onafhankelijk bindend adviseur worden benoemd door partijen gezamenlijk danwel bij gebrek aan overeenstemming daarover door het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.