Hoewel in het algemeen de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed in de eerste helft van 2019 een positief beeld opleverde, waren er op regionaal niveau duidelijk tegenstrijdige trends waarneembaar voor wat betreft de vraag én het aanbod. Dat valt op te maken uit een cijfermatige analyse van de ontwikkelingen in 40 regio’s, waarvan de resultaten zijn neergelegd in de net verschenen NVM-publicatie Commercieel vastgoed in COROP-gebieden 2019, een uitgave van NVM Business. Een COROP-gebied houdt in dat het een centrale kern (bijvoorbeeld een stad) heeft met een omliggend verzorgingsgebied.

Kantorenmarkt

Wat de kantorenmarkt betreft lieten de meeste regio’s in Nederland een daling van de opname zien in de eerste zes maanden van 2019. Die daling deed zich onder meer voor in Alkmaar en omgeving, Delft en Westland, Midden-Limburg en Groot-Rijnmond.

Bedrijfsruimten

Bij de vraag naar bedrijfsruimten was het beeld positiever dan bij kantoren en hielden ‘winnaars’ en ‘verliezers’ elkaar min of meer in evenwicht, waarbij het overigens opviel dat in de regio’s Twente, Nijmegen/Arnhem en IJmond de vraag naar productie- en opslagruimten op een lager niveau lag dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Winkelmarkt

Op de winkelmarkt kreeg meer dan de helft van de onderzochte regio’s te maken met een lagere opname, waarbij zelfs Groot-Rijnmond en Groot-Amsterdam niet aan een daling van de vraag wisten te ontkomen.

Friesland

In tegenstelling tot de meeste regio’s is het opvallend dat het aanbod van de kantorenmarkt zowel in Zuidwest als Zuidoost Friesland is gestegen. Ook is er een duidelijke stijging te zien in het aanbod van bedrijfsruimten in zowel Noord als Zuidwest Friesland. Ten slotte is het winkelruimte aanbod in Zuidoost Friesland vrijwel gelijk gebleven. De provincie hoort wel bij de regio’s waarbij er wel degelijk een lagere opname van winkelruimtes zichtbaar is.

De conclusie van het rapport is dat de aanhoudende gunstige marktomstandigheden over het algemeen op veel gebieden een positieve ontwikkeling laten zien.

Bron: NVM. Bekijk hier de gehele publicatie.